Top 10 Poorest City in India

1. Dharavi, Mumbai, Maharashtra

2. Muzaffarpur, Bihar

3. Bhagalpur, Bihar

4. Meerut, Uttar Pradesh

5. Moradabad, Uttar Pradesh

6. Asansol, West Bengal

7. Agra, Uttar Pradesh

8. Meerut, Uttar Pradesh

9. Rajahmundry, Andhra Pradesh

10. Malegaon, Maharashtra